CGU – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE WWW.AIE-BURKINA.COM

1. DOEL
Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site www.aie-burkina.com of enige informatie die op de site is gepubliceerd: elke natuurlijke of rechtspersoon, bezoeker of abonnee, stemt ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van de verstrekte Algemene Gebruiksvoorwaarden (CGU) door deze overeenkomst.

Elke toegang tot en / of gebruik van de site www.aie-burkina.com veronderstelt de aanvaarding en het respect van alle voorwaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en hun onvoorwaardelijke aanvaarding. Ze vormen daarom een ​​contract tussen AIE en de Gebruiker.

In het geval dat de gebruiker deze algemene voorwaarden of een deel ervan niet wenst te aanvaarden: hem wordt gevraagd af te zien van het gebruik van de dienst.

2. IDENTIFICATIE
De website www.aie-burkina.com wordt gepubliceerd door het bedrijf Africa InnovaTech Engineering (AIE) in Nederland en in Burkina Faso.
– Directeur van publicatie: Mr. Mahamadi SAKANDE
– E-mailadres: infos@aie-burkina.com
– Telefoon: +226 70 200 161

3. ALGEMENE TOEGANGSVOORWAARDEN
Alle kosten met betrekking tot toegang tot de Site, ongeacht of dit hardware-, software- of internettoegangskosten betreft, komen uitsluitend voor rekening van de Gebruiker. Hij is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn IT-apparatuur en zijn toegang tot internet.

AIE implementeert alle redelijke middelen die haar ter beschikking staan ​​om een ​​kwaliteitsvolle toegang tot de site te waarborgen. Maar hij is niet verplicht dit te doen.

AIE kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het netwerk of de servers of andere gebeurtenissen buiten redelijke controle, die de toegang tot de site zouden verhinderen of verslechteren.

AIE behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de toegang tot de gehele site of een deel ervan te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen, om onderhoud of om een ​​andere reden te waarborgen, zonder dat de onderbreking aanleiding geeft tot rechten geen verplichting of compensatie.

4. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE SITE
Toegang tot de site is gratis en vereist geen voorafgaande registratie.

Toegang tot bepaalde Diensten, met name de mogelijkheid om Nieuwsbrief of promotionele aanbiedingen te ontvangen, wordt echter bepaald door uw registratie.

– Inschrijving
Registratie en toegang tot siteservices zijn voorbehouden voor volwassenen en wettelijk toegestaan.

Bij het registreren moet de gebruiker nauwkeurige en actuele informatie verstrekken. De Gebruiker dient regelmatig de juistheid van de hem betreffende gegevens te controleren.

AIE behoudt zich in elk geval de mogelijkheid voor om een ​​aanvraag voor een abonnement op de diensten te weigeren in geval van niet-naleving door de gebruiker van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

– Afmelden
De gebruiker kan op elk moment een abonnement opzeggen door naar de speciale pagina: Gegevensbescherming en cookiesbeleid te gaan

5. INTELLECTUELE EIGENDOM
Zijn het exclusieve eigendom van AIE: alle elementen die op de site www.aie-burkina.com verschijnen (met name de merken, logo’s, tekeningen, grafische afbeeldingen, grafische grafieken, pictogrammen, teksten, applicaties, scripts, functionaliteiten evenals hun selectie of combinatie die wordt weergegeven op www.aie-burkina.com of op de bijbehorende subdomeinen en andere delen van de website.

Toegang tot de site houdt geen overdracht van bovengenoemde rechten in. Ze worden beschermd door toepasselijke intellectuele en industriële eigendomsrechten. AIE geeft de gebruiker een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht om de site alleen in digitale vorm te gebruiken en om de bekeken pagina’s te bekijken. Dit recht heeft betrekking op alle elementen van de site die geen overdracht van de hierboven genoemde rechten met zich meebrengen.

In geval van illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de site, behoudt AIE zich het recht voor om passende maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht en, indien nodig, om passende gerechtelijke stappen te ondernemen en / of de inbreuk te melden aan gerechtelijke en politie-autoriteiten.

6. BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES
AIE streeft ernaar de persoonlijke informatie en privacy van haar klanten, websitebezoekers en iedereen die haar Services in het algemeen gebruikt, te beschermen.

In overeenstemming met de verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie of verwijdering daarvan, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Raadpleeg ons beleid inzake gegevensbescherming en cookies voor meer informatie over uw rechten.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
AIE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en relevantie van informatie die door de gebruiker online is geplaatst.

Toegang door de gebruiker tot zijn account vereist het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord geheim te houden en het in geen enkele vorm openbaar te maken. Het gebruik van hun gebruikersnaam en wachtwoord via internet is op eigen risico van de gebruiker. Het is aan de Gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens tegen elke aanval te beschermen.

De hyperlinks op de site die verwijzen naar een website van derden kunnen niet de verantwoordelijkheid van AIE dragen.

AIE heeft geen controle en heeft geen controle over de inhoud van een site van derden, u hebt toegang tot uw eigen verantwoordelijkheid.

AIE kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op een site van derden.

8. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
AIE behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Laatste update: 10 januari 2020

Om te controleren op updates van onze gebruiksvoorwaarden, moet u deze pagina regelmatig raadplegen.

9. DIVERSE BEPALINGEN
Als een deel van de Algemene voorwaarden om welke reden dan ook illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, worden de betreffende bepalingen als ongeschreven beschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen die op Gebruikers van toepassing zullen blijven, in twijfel te trekken.